Lưu trữ thẻ: #tuongximuoileekumkee

Tương Xí Muội

Tương Xí Muội. Được làm từ xí muội cao cấp, cùng với gừng và ớt. [...]